Хранилища за Данни

Хранилището за Данни е основата за Бизнес Интелиджънс приложенията.

Заедно тези две понятия обхващат цялостното решение – от извличането на данните от източниците до справките и приложенията, които бизнес потребителите ползват.

image

Появата на Хранилището за Данни се определя от необходимостта да бъдат  разделени данните за справки и анализи от транзакционните бази данни, поради изискването те да бъдат преструкурирани в съответствие с бизнес понятия и модел, който е разбираем за крайните потребители.

Тъй като изизскванията към Хранилището за Данни не могат да бъдат първоначално определени, проектирането и внедряването му не се управлява по добре познатите последователни (каскадни) методологии.

За да бъдат разбрани изискванията за изграждане на едно хранилище за данни се налага използването на итеративен подход, чрез изграждане и анализиране на прототипи.

Бързото изграждане на прототипи и зареждането им с данни помага да бъдат разбрани по-добре бизнес изикванията и реализирането на успешен проект.

Wherescape RED  е инструмент за бързо изграждане на прототипи и внедряване на хранилища за данни, специално проектиран да обхване пълния жизнен цикъл от проектирането през изграждането на прототипи до внедряването, експлоатацията и бъдещите подобрения и развитие.

хранилище-данни

Услугите преодоставяни от Иннова Консулт покриват целия жизнен цикъл по изграждането и развитието на Хранилището за Данни и съответните Бизнес Интелиджънс приложения, включително и:

  • проектиране и реализация на надежден ETL процес
  • физическото изграждане на Хранилището (базата данни)
  • проектиране на техническата архитектура